Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe
Spółka z o.o. w Gdańsku

wiadomości


pl en de
news_fotoWybór najkorzystniejszej oferty 2011-02-15
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku - w ramach projektu POliŚ 7.1-1.3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie, działając w imieniu Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomiło, iż spośród ofert niepodlegających odrzuceniu za ofertę najkorzystniejszą uznało propozycję konsorcjum w składzie:

1. Trakcja Polska S.A., ul. Złota 59, lok. XVIII p., 00-120 Warszawa,
2. PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa,
3. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o., ul. Chodakowska 100, 03-816 Warszawa
4. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź" S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź,
5. „INTOP Warszawa" Sp. z o.o.. ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa
6. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk.

Zakres zamówienia obejmować będzie modernizację układów torowych stacji i szlaków, z odwodnieniem i infrastrukturą przytorową oraz budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych.

Wartość zlecenia brutto: 1 060 050 986,55 PLN.

[ powrót ]